Exerceixi els seus drets

EXERCICI DE DRETS SOBRE LES SEVES DADES PERSONALS:

Si desitja exercir els drets que la normativa de protecció de dades li atorga, si us plau, envieu-nos un e-mail a la següent adreça info@pinkplay.cat posant en l’assumpte el dret exercitat i adjuntant còpia de seu document nacional d’identitat o pasaporte.

Els Drets que pot exercir són:
– Accés a les dades
– Rectificació de les dades
– Supressió de les dades
– Portabilitat de les dades
– Limitació del tractament
– Oposició al tractament-a no ser objecte d’una elaboració de perfiles

Si vol conèixer amb detall el significat d’aquests drets si us plau segueixi llegint.

Dret d’Accés a les dades:

Té dret a que el Responsable li comuniqui si s’estan tractant o no les seves dades personals, i en cas de que es confirmi el tractament, possibilitarà el seu accés facilitant-li la següent informació:
– Els fins de l’tratamiento.
– Les categories de dades que es trate.
– el termini o criteris de conservació.

Dret de rectificació de les dades:

Tindrà dret a que el Responsable rectifiqui les seves dades quan resultin inexactes o incompletes mitjançant una declaració rectificativa adicional.

Dret de Supressió de les dades

El interessat té dret que el Responsable suprimeixi les seves dades, quan:
– El tractament sigui ilícito.
– el interessat hagi retirat la seva consentimiento.
– Ja no siguin necessaris en relació amb els fins per als quals van ser recollits o tratados.
– el interessat hagi exercit el dret d’oposició i no prevalguin altres motius legítims per al tractament.
– les dades han de suprimir-se per complir una obligació jurídica de l’responsable.

L’interessat no tindrà dret a que el Responsable suprimeixi les seves dades quan el tractament sigui necessari:
– Per exercir el dret a la llibertat d’expressió i informació.
– Per complir una obligació jurídica del Responsable.
– Per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions.
– Per interès públic fonamentat en la legislació vigent per raons de salut pública o per a fins d’investigació històrica, estadística o científica.

Dret de Portabilitat de les dades

Té dret a que el Responsable transmeti les seves dades a un altre Responsable del tractament o al mateix interessat, mitjançant un format estructurat d’ús habitual i lectura mecànica, quan el tractament s’efectuï per mitjans automatitzats i es basi en:
– El consentiment de l’interessat per a fins específics.
– La execució d’un contracte o precontracte amb l’interessat.

El dret a la portabilitat de dades no s’aplica quan:
– Sigui tècnicament impossible la transmissió.
– Pueda afectar negativament els drets i llibertats de tercers.
– El tractament tingui una missió d’interès públic fonamentat en la legislació vigent.

Dret de Limitació del tractament

L’interessat té dret a oposar-se al tractament de les seves dades realitzat pel Responsable per motius relacionats amb la seva situació particular, quan el tractament es basi en:
– Mercadotecnia directa.
Elaboració de perfils.
– Interès legítim del responsable o tercers, sempre que no prevalguin els interessos o els drets i llibertats de la persona interessada, especialment si és un nen.
– Investigació històrica, estadística o científica, llevat que el tractament sigui necessari per motius d’interès públic.

Encara que l’interessat s’oposi al tractament de les seves dades, el responsable podrà seguir tractant-los sempre que l’interès legítim del responsable imperi sobre els interessos o els drets i llibertats de la persona interessada en un procediment judicial que ho justifiqui.

El responsable ha d’informar a l’interessat del dret a oposar-se al tractament de les seves dades de manera explícita, clara i separada de qualsevol altra informació, en el moment de la primera comunicació.

Dret d’OPOSICIÓ

És el dret que no es porti a terme el tractament d’aquests o se cessi en el mateix quan no sigui necessari el seu consentiment per al tractament, per la concurrència d’un motiu legítim i fundat, referit a la seva situació personal, que ho justifiqui , i sempre que una llei no disposi el contrari.

Dret a no ser objecte d’una elaboració de perfils

L’interessat tindrà dret a no ser objecte d’una elaboració de perfils amb finalitat adoptar decisions individuals basades en un tractament automatitzat de dades i destinades a avaluar, analitzar o predir els següents aspectes personals:
– Rendiment professional.
– Situació econòmica.
– Salut.
– Preferències o interessos personals.
– Fiabilidad.
– Comportament.
– Ubicació o moviments de la persona.

Quan l’elaboració de perfils es basi únicament en un tractament automatitzat:
-El interessat tindrà dret a estar informat si la decisió que pugui ser presa pugui produir-li efectes jurídics que l’afectin significativament.
– El interessat tindrà dret a obtenir la intervenció humana per part del Responsable, a expressar el seu punt de vista i a impugnar la decisió, si el tractament ha estat autoritzat mitjançant:
– El consentiment explícit de l’interessat.
– Un contracte entre el Responsable i l’interessat.

No s’aplicarà al dret a no ser objecte d’una elaboració de perfils quan la decisió que pugui ser presa a conseqüència de la mateixa estigui autoritzada mitjançant:
– El consentiment explícit de l’interessat.
– Un contracte entre el Responsable i l’interessat.
– Un tractament fonamentat en la legislació vigent.